Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Draagvaardig (onderdeel van De Taaldame), gevestigd aan het Wisselspoor 161 in Capelle aan den IJssel.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, via e-mail of via telefonisch contact. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Draagvaardig is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Gezondheidsgegevens die van belang kunnen zijn bij het dragen van je kindje
 • Eventuele foto’s die je verstrekt ter beoordeling (dit kan bijvoorbeeld na een consult zijn wanneer je graag wil dat ik nog even meekijk of je kindje goed in de doek of drager zit).
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in (e-mail)correspondentie en bij telefonisch contact.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Draagvaardig verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Contact met je op te kunnen nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Contact met je op te kunnen nemen voor het verlenen van nazorg of voor het beantwoorden van vragen.
 • Onze diensten en producten zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op jouw persoonlijke omstandigheden.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Draagvaardig analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Draagvaardig verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Draagvaardig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, bankrekeningnummer: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn voor facturen)
 • Telefoonnummer, e-mailadres: maximaal één jaar na het laatste contact
 • IP-adres: 2 jaar (bewaartermijn van Google)
 • Gezondheidsgegevens, eventuele foto’s en overige persoonsgegevens: zo snel mogelijk nadat de dienst/nazorg is verleend of de vraag is beantwoord.

Delen van persoonsgegevens met derden
Draagvaardig verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Draagvaardig blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Draagvaardig gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Draagvaardig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@draagvaardig.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Draagvaardig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Draagvaardig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch of via e-mail.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Voor vragen kun je contact met ons opnemen.